Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

04.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

04/04-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правлiння

 

 

 

Захаров Володимир Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖИ ЕС ТI"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61072, Харківська обл., Харкiв, пр. Ленiна, 56

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

30038190

5. Міжміський код та телефон, факс

0503237871

6. Адреса електронної пошти

okusha31@rambler.ru

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

gst.report-ukraine.com

 

04.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

03.04.2019

Мiлка Анатолiй Дмитрович

-

32

0

Зміст інформації:

03.04.2019р. вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв товариством отримана iнформацiя, згiдно якої пакет голосуючих акцiй, якими прямо володiв Мiлка А.Д. i становив 32% статутного капiталу товариства або 50% голосуючих акцiй, у зв’язку iз їх вiдчуженням зменшився i становить 0 акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, не зазначена.

2

03.04.2019

Мiлка Володимир Анатолiйович

-

0

16

Зміст інформації:

03.04.2019р. вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв товариством отримана iнформацiя, згiдно якої пакет голосуючих акцiй Мiлки В.А., який ранiше не володiв акцiями товариства, у зв’язку з їх прямим набуттям становить 16% статутного капiталу товариства або 25% голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, не зазначена.

3

03.04.2019

Богдан Юрiй Iгорович

-

0

16

Зміст інформації:

03.04.2019р. вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв товариством отримана iнформацiя, згiдно якої пакет голосуючих акцiй Богдана Ю.I., який не ранiше володiв акцiями товариства, у зв’язку з їх прямим набуттям становить 16% статутного капiталу товариства або 25% голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, не зазначена.